Malee Canned Fruits
Malee Rambutan In Light Syrup
ใหม่!! ให้คุณสัมผัสกับความอร่อยของเนื้อเงาะโรงเรียนชิ้นใหญ่ สูตรหวานน้อย ปรับน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติ 40% แคลอรี่ต่ำ มีวิตามินซี, บี1 และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เหมำะสำหรับผู้ที่ควบคุมความหวานและปริมาณน้ำตาล เพื่อการดูแลสุขภาพ
MALEE RAMBUTAN IN HEAVY SYRUP
Malee Rambutan In Heavy Syrup
MALEE TODDY PALM IN HEAVY SYRUP
Malee Toddy Palm In Heavy Syrup
MALEE WATER CHESTNUT IN HEAVY SYRUP
Malee Water Chestnut In Heavy Syrup
First choice
FIRST CHOICE LYCHEE IN HEAVY SYRUP
First Choice Lychee in Heavy Syrup
FIRST CHOICE LONGAN IN HEAVY SYRUP
First Choice Longan in Heavy Syrup
FIRST CHOICE RAMBUTAN IN HEAVY SYRUP
First Choice Rambutan in Heavy Syrup
Farmer
FARMER RAMBUTAN IN HEAVY SYRUP
Farmer Rambutan In Heavy Syrup
FARMER LYCHEE IN HEAVY SYRUP
Farmer Lychee In Heavy Syrup
FARMER LONGAN IN HEAVY SYRUP
Farmer Longan In Heavy Syrup

STAY UPDATED

Be the first to hear about Malee