Malee Canned Fruits

Malee Rambutan In Light Syrup
ใหม่!! ให้คุณสัมผัสกับความอร่อยของเนื้อเงาะโรงเรียนชิ้นใหญ่ สูตรหวานน้อย ปรับน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติ 40% แคลอรี่ต่ำ มีวิตามินซี, บี1 และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เหมำะสำหรับผู้ที่ควบคุมความหวานและปริมาณน้ำตาล เพื่อการดูแลสุขภาพ
MALEE RAMBUTAN IN HEAVY SYRUP
Malee Rambutan In Heavy Syrup
MALEE RAMBUTAN FILLED WITH PINEAPPLE IN HEAVY SYRUP
Malee Rambutan Filled With Pineapple In Heavy Syrup
MALEE TODDY PALM IN HEAVY SYRUP
Malee Toddy Palm In Heavy Syrup
MALEE WATER CHESTNUT IN HEAVY SYRUP
Malee Water Chestnut In Heavy Syrup
MALEE SLICE PINEAPPLE IN HEAVY SYRUP
Malee Slice Pineapple in Heavy Syrup
SWEET CORN IN BRINE
Sweet Corn In Brine
FRUIT COCKTAIL FORMULA MIXED WITH TODDY PALM IN HEAVY SYRUP
Fruit Cocktail Formula Mixed with Toddy Palm in Heavy Syrup
MALEE SWEET CREAM STYLE CORN
Malee Sweet Cream Style Corn
MALEE LYCHEE IN HEAVY SYRUP
Malee Lychee In Heavy Syrup
MALEE LONGAN IN HEAVY SYRUP
Malee Lychee In Heavy Syrup

STAY UPDATED

Be the first to hear about Malee