Malee Canned Fruits

Malee Rambutan In Light Syrup

ใหม่!! ให้คุณสัมผัสกับความอร่อยของเนื้อเงาะโรงเรียนชิ้นใหญ่ สูตรหวานน้อย ปรับน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติ 40% แคลอรี่ต่ำ มีวิตามินซี, บี1 และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เหมำะสำหรับผู้ที่ควบคุมความหวานและปริมาณน้ำตาล เพื่อการดูแลสุขภาพ

Canned Fruits > Malee Canned Fruits > Malee Rambutan In Light Syrup

STAY UPDATED

Be the first to hear about Malee