PRODUCTS

Malee Rambutan In Light Syrup
ใหม่!! ให้คุณสัมผัสกับความอร่อยของเนื้อเงาะโรงเรียนชิ้นใหญ่ สูตรหวานน้อย ปรับน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติ 40% แคลอรี่ต่ำ มีวิตามินซี, บี1 และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เหมำะสำหรับผู้ที่ควบคุมความหวานและปริมาณน้ำตาล เพื่อการดูแลสุขภาพ
MALEE RAMBUTAN IN HEAVY SYRUP
Malee Rambutan In Heavy Syrup
MALEE RAMBUTAN FILLED WITH PINEAPPLE IN HEAVY SYRUP
Malee Rambutan Filled With Pineapple In Heavy Syrup
100% Aomori Apple Juice
100% Aomori Apple Juice Mixed with Grape Juice
Malee Homestyle
100% Orange Juice with Orange Pulp
100% Pomegranate Juice (HPP)
100% Pomegranate Juice with Mixed Fruit Juice (Apple, White Grape and Red Grape) (Malee Fruit Fresh Brand)
100% Orange Juice With Orange Pulp (HPP)
100% Orange Juice with Orange Pulp (Malee Fruit Fresh Brand)
MALEE TODDY PALM IN HEAVY SYRUP
Malee Toddy Palm In Heavy Syrup
PASTEURIZED PLAIN FLAVOR MILK
Pasteurized Plain Flavor Milk
PASTEURIZED LOW FAT MILK
Pasteurized Low Fat Milk
PASTEURIZED COCOA FLAVOURED MILK
Pasteurized Cocoa Flavoured Milk
PASTEURIZED STRAWBERRY FLAVOURED MILK
Pasteurized Strawberry Flavoured Milk

STAY UPDATED

Be the first to hear about Malee