1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้นโยบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วย

ก. ลูกค้า

รายละเอียด

บุคคลที่ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน (หากมี) ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ และผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

– เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล แจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล Social Media การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด
– เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทฯ และเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
– เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการและแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า/บริการ

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

ข. คู่ค้า

รายละเอียด

บุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของคู่ค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

– เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น
– เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ
– เมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคาติชม หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใด

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรือ แหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

ค. บุคลากรของ บริษัทฯ

รายละเอียด

บุคคลซึ่งทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ให้กับบริษัทฯ และได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรจากบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน บุคลากร ผู้ฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นต้น) บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง (Reference Person) ผู้รับผลประโยชน์ และผู้ค้าประกันการทางาน เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

– เมื่อท่านเข้าทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ
– เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเข้าทาสัญญาหรือนิติกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในสถานะบุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ค้าประกันการทางานของบุคลากรของบริษัทฯ

ง. ผู้สมัครงาน

รายละเอียด

บุคคลที่อาจได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเองโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอกก็ได้ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

– เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการยื่นใบสมัครต่อแผนก HR ของบริษัทโดยตรง หรือการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์การสมัครงาน
– เมื่อท่านเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากเว็บไซต์สมัครงานของบุคคลที่สาม บุคคลอ้างอิงของท่าน บริษัทจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือแหล่งข้อมูลจาก Social Media ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

จ. ผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

บุคคลหรือสถาบัน (รวมถึงบริษัท บรรษัท) ที่ถือครองหุ้นในทางกฎหมาย จานวนหนึ่งหุ้นหรือมากกว่านั้น ในบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ และมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานราชการ แหล่งข้อมูลสาธารณะ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฉ. บุคคลทั่วไป

รายละเอียด

บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลในประเภทข้างต้น ที่บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ หรือได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ที่ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) และผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

– เมื่อท่านถูกบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ
– เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

2.2 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้ 2.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในนโยบาย ฉบับนี้ หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

2.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของนโยบาย ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2.5 เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย รวมถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก หรือประเทศปลายทาง ให้การคุ้มครองมั่นคง ปลอดภัยหรือตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบาย ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก ได้แก่

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ น้าหนัก ส่วนสูง หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ และภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น) เป็นต้น

3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สาหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้า (เช่น ชื่อ เลขทะเบียน สถานที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น) และเงื่อนไขการค้า เป็นต้น

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย เช่น รหัสคู่ค้า รายละเอียดของสินค้าที่ต้องการ รายละเอียดการส่งสินค้า เลขที่บัญชีธนาคาร และจำนวนเงิน เป็นต้น

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงิน เช่น จำนวนเงิน วงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขการชำระเงิน เลขที่บัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เช็คและต้นขั้วเช็ค ใบสาคัญการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

3.6 ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทาธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบฟอร์มลงทะเบียน สาเนาเอกสารสิทธิที่ดิน ใบขอเปิดหน้าบัญชีลูกค้า เอกสารรับรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน หนังสือมอบอานาจ สาเนาหนังสือรับรองบริษัท สาเนาภพ.09/20 แผนที่ เอกสารหลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือค้าประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) หนังสือค้าประกันโดยบุคคล) สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใบส่งสินค้า สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจต่าง ๆ สาเนาใบสาคัญการเกณฑ์ทหาร สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูติบัตร แบบแจ้งขออนุมัติเงินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุเป็นรายเดือน ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจร่างกายก่อนเข้าทางาน แบบระบุนามผู้รับผลประโยชน์ แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หนังสือยินยอมให้สอบประวัติบุคคล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจ้างงาน หนังสือค้าประกันการทางานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสือรับรองตาแหน่ง สาเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองเงินเดือน สาเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อผู้ค้าประกันการทางานเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น) ข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการ (Directorship Agreement) และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม เช่น ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม (เช่น ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปีที่จบ เป็นต้น) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบ และกิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็นต้น

3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume/CV ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ตาแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ และข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรู้และประสบการณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล การทำงานกับผู้อื่น และศักยภาพ) เป็นต้น

3.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตาแหน่ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทำงาน ผลงานและ/หรือรางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากรข้ามบริษัท สัญญายืมตัวบุคลากร หนังสือเลิกจ้าง ใบลาออกจากการเป็นบุคลากร และเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

3.10 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบาเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผู้ค้าประกันการทำงาน ข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ (รวมถึงสำหรับบุคคลในครอบครัว) และ/หรือผลประโยชน์อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

3.11 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

3.12 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลอื่นใดที่ท่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น และตำแหน่งที่อยู่ของท่าน เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินการตามคาขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ และเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน

4.2 เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามสัญญา การชาระเงิน การรับหรือส่งข้อมูล และเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ

4.3 เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การติดต่อสื่อสารกับท่านในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

4.4 เพื่อแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ การแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการดังกล่าว รวมทั้งการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ

4.5 เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับ/แลกของรางวัล หรือของขวัญ หรือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คาถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมนา เป็นต้น และการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว

4.6 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และวิเคราะห์ความสนใจของท่าน รวมทั้งประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ เพื่อประเมิน จัดการ ปรับปรุง ดาเนินการวิจัย วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

4.7 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

4.8 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ

4.9 เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนด และหน้าที่ตามกฏหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฏหมาย

4.10 เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้มาลีกรุ๊ป (รายละเอียดรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือมาลีกรุ๊ป) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจาเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.2 ตัวแทน/ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสาหรับการดาเนินการใดๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง/รับส่งพัสดุ บริการการฝึกอบรม บริการทาการวิจัย/วิเคราะห์ข้อมูล โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด และสื่อโฆษณา ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการชาระเงินและระบบชาระเงิน ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายและภาษี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นต้น

5.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ตามที่กฏหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อานาจตามกฏหมาย

5.4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกาหนดของกฏหมาย แล้วแต่กรณี

5.5 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าว ให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

8.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องขอความยินยอม

8.2 เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ

8.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.4 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

8.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออานวยความสะดวกให้กับท่านได้ในบางกรณี

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้

9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้

9.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 12 ของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทาการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฏหมาย

11. การกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 จัดระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม

11.2 จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.3 การตรวจสอบ ควบคุมดูแล ติดตาม การดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

11.4 การจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล : MaleeDPO@malee.co.th

สถานที่ติดต่อ : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

เบอร์ติดต่อ : 02-080-7899

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญใดๆ พร้อมกับนโยบายฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ให้นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

จินตนา บุญรัตน์
(นางจินตนา บุญรัตน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)